วิธีการสมัครงาน    
  1.การสมัครงานด้วยตนเอง   2.การสมัครงานด้วยการส่ง E-mail
 
เอกสารเพื่อประกอบการสมัครงาน

รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด นิ้ว รูป 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้าน 
สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript ) 
สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร
หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 
แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของท่าน
พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่ต้องการ
หมายเหตุ: ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปพร้อมนัดมาสัมภาษณ์งาน
 
  Copyright © 2013 GOLD METAL CENTER CO.,LTD All Rights Reserved. Admin  
  GOLD METAL CENTER CO.,LTD 88/8 Teparak Rd., (Km.9) Bangplee-Yai,
Bangplee,Samutprakarn. 10540 Tel : 0-2730-4908-16 Fax : 0-2730-4917-18
E-mail : goldmetalcenter@hotmail.com