ตัวอย่าง
ระวะทางจากนครราชสีมาถึงชลบุรี 280 กม.
ระยะทางจากนครนายกถึงชลบุรี 143 กม.
ระยะทางจากจันทบุรีถึงชลบุรี 164 กม.
หมายเหตุ :
1.แผนภูมินี้ได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลจากสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
2.หนังสือแผนที่ทางหลวงในประเทศไทยจัดทำโดยสมาคมทางหลวงฯ มีจำหน่ายทั่วไป
 คำนวนระยะทางระหว่างจังหวัด
 
  Copyright © 2013 GOLD METAL CENTER CO.,LTD All Rights Reserved.  
  GOLD METAL CENTER CO.,LTD 88/8 Teparak Rd., (Km.9) Bangplee-Yai,
Bangplee,Samutprakarn. 10540 Tel : 0-2730-4908-16 Fax : 0-2730-4917-18
E-mail : goldmetalcenter@hotmail.com